REGULAMIN

§1

Postanowienia ogólne:
1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego izerskaterapia.com jest firma Izerska Terapia Beata Piróg z siedzibą przy
ul. Srebrnogórskiej 7/3, 50-536 Wrocław; REGON: 020172613, NIP: 896-266-94-84.


2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego izerskaterapia.com (zwanego dalej „Serwisem Internetowym” lub „Serwisem”) oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.


3. Z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Serwisie (na przykład poprzez: złożenie zamówienia, podanie adresu email), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności,
w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania - w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług oferowanych w Serwisie.

 

4. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron www, a także posiadanie skrzynki pocztowej e-mail oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz aplikacji Zoom, ewentualnie za pomocą programu Skype.


5. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron www obsługującego technologię plików 'cookies' - w przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, może on funkcjonować niepoprawnie, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności, zalecając zainstalowanie lub odblokowanie w oprogramowaniu możliwości stosowania technologii plików 'cookies'. 

 

§2
Definicje terminów używanych w niniejszym Regulaminie:
1. Klient - osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych w ramach serwisu izerskaterapia.com
2. Serwis izerskaterapia.com - witryna internetowa umieszczona w Internecie pod adresem: www.izerskaterapia.com
3. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
4. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019r, poz. 2460).
PayU - serwis obsługi płatności prowadzony przez spółkę Payu SA z ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000274399
PayPal - to system umożliwiający szybkie, bezpieczne i wygodne dokonywanie i otrzymywanie płatności online dla firm, jak też osób prywatnych posiadających rachunek bankowy, kartę kredytową lub debetową, aktualny adres e-mail i dostęp do Internetu poprzez komputer, laptop lub urządzenie mobilne. Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego). Firma PayPal Inc. jest firmą macierzystą firmy PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. Jej siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia.

 

§3
Podstawowe warunki świadczenia usług:

W ramach serwisu izerskaterapia.com dostępne są następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
a) usługi psychologiczne, mogą być świadczone w formach:
- Wiadomości email
- Chatu on-line
- Rozmowy internetowej
- Wideo rozmowy

 

 

§4

Usługi świadczone przez Serwis:

 1. Usługi psychologiczne świadczone są przez Specjalistów na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001r., nr 73, poz. 763 ze zm.).


2. Usługi zamieszczone w serwisie izerskaterapia.com są płatne, zgodnie z cennikiem zamieszczonym w serwisie oraz na poszczególnych stronach z ofertą produktów i usług. Usługi te wykonywane są na podstawie umowy z Klientem, zaś warunkiem zawarcia umowy jest rezerwacja i opłacenie danej usługi. Opłacenie usługi wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Formy i zakres usług psychologicznych

a) Konsultacja email
Usługa psychologiczna w formie Wiadomości email polega na udzieleniu przez Specjalistę porady w ramach odpowiedzi na wiadomość wysłaną do niego przez Klienta poprzez system konsultacyjny serwisu izerskaterapia.com. Sporządzona przez Klienta wiadomość wysyłana jest do Specjalisty. Po zaksięgowaniu płatności na koncie Specjalisty biegnie termin na udzielenie przez Specjalistę odpowiedzi.


b) Konsultacja głosowa (Rozmowa internetowa i Wideo rozmowa)
Usługa psychologiczna w formie Rozmowy internetowej polega na rozmowie z Psychologiem prowadzonej w formie ustnej przy użyciu platformy Zoom lub programu Skype. Czas trwania tej usługi dla konsultacji indywidualnej wynosi 50 minut.

c) Pierwsza konsultacja głosowa (Rozmowa internetowa i Wideo rozmowa). Usługa bezpłatna mająca na celu zapoznanie się z ofertą świadczoną przez serwis izerskaterapia.com . Czas trwania tej usługi to 20 min. Spotkanie to nie ma charakteru usługi psychologicznej.


§5

Wymagania Techniczne:

​1.Do korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu niezbędne jest posiadanie przez Klienta dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji, tj. komputera klasy PC z systemem operacyjnym MS Windows 95 lub nowszym, podłączonego do Internetu i korzystającego z przeglądarki internetowej.


2. Do skorzystania z usługi psychologicznej świadczonej w formie Rozmowy internetowej na platformie zoom niezbędne jest posiadanie komputera ze stałym łączem, słuchawek, mikrofonu, a także zainstalowany bezpłatny komunikator zoom umożliwiający bezpośrednią komunikację głosową. Program jest dostępny do bezpłatnego ściągnięcia ze strony producenta Zoom.

3. Możliwy jest kontakt również za pośrednictwem programu Skype. Do skorzystania z usługi psychologicznej świadczonej w formie Wideo rozmowy Skype niezbędne jest posiadanie komputera ze stałym łączem, słuchawek, mikrofonu i kamery internetowej, a także oprogramowania umożliwiającego bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku. Program jest dostępny do bezpłatnego ściągnięcia ze strony producenta.


§6
Wynagrodzenie i sposób płatności:

1.Koszt usługi psychologicznej zależy od jej formy i jest określony w cenniku w ogólnodostępnej części serwisu izerskaterapia.com


2. Wynagrodzenie za usługi specjalistyczne jest uiszczane za pomocą:
a) kanałów płatności dostępnych w serwisie izerskaterapia.com - za pośrednictwem PayU, paypal;
b) przelewu bankowego on-line (wymagane przesłanie potwierdzenia dokonanaia przelewu na adres:
bp@izerskaterapia.com).
c) przelewu bankowego tradycyjnego (wymagane przesłanie potwierdzenia dokonanaia przelewu na adres: bp@izerskaterapia.com).


3.Klient zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia niezwłocznie po zamówieniu usługi lub produktu, jednak nie później niż 4 godziny po rezerwacji usługi. Brak  jej dokonania w pełnej wysokości powoduje, że serwis izerskaterapia.com nie ma obowiązku świadczenia usługi lub wysłania produktu. Ten sam skutek wywołuje dokonanie płatności po przekroczeniu maksymalnego czasu oczekiwania na płatność.


4.Dokonanie płatności następuje w momencie uznania rachunku bankowego serwisu izerskaterapia.com lub potwierdzenia wpłaty przez serwis płatności.pl lub paypal.pl W przypadku przelewu tradycyjnego  wystarczy przesłanie bankowego potwierdzenia dokonania płatności.


5.W przypadku gdy dokonanie płatności nastąpi po anulowaniu wstępnej rezerwacji usługi Klient może ponownie wybrać termin zamówionej usługi u Psychologa.

§7

Odstąpienie od umowy
1. Odstąpienie od umowy dotyczącej płatnych usług świadczonych przez serwis izerskaterapia.com może nastąpić, z zastrzeżeniem
§ 6 niniejszego regulaminu, poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie umowy najpóźniej w terminie 24 godzin przed terminem rozpoczęcia świadczenia zarezerwowanej usługi. Po upływie tego terminu specjalista pozostaje do dyspozycji Klienta
w zarezerwowanym dniu i o określonej godzinie, a zapłata za usługę nie podlega zwrotowi, nawet jeśli Klient z usługi nie skorzysta.


2. Klient odstępując od umowy ma obowiązek przesyłać odpowiednie powiadomienie drogą e-mailową na adres bp@izerskaterapia.com .


3. Specjalista może odwołać usługę, której termin został zarezerwowany przez Klienta. W takiej sytuacji Klient może wybrać inny termin realizacji usługi albo odstąpić od umowy dotyczącej tej usługi.


4.Strony nie mogą odstąpić od umowy jeśli jej przedmiotem jest usługa świadczona w formie Wiadomości email.


§8

Ochrona danych osobowych:

1.Klient, który zdecyduje się na korzystanie z usług dostepnych w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę przekazanych przez siebie danych osobowych na warunkach określonych w Polityce Prywatności serwisu izerskaterapia.com.


2.Klient ma prawo do zmiany swoich danych osobowych. Może także w każdej chwili żądać ich usunięcia z bazy danych prowadzonej przez izerskaterapia.com
Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta tylko w przypadku gdy nakazuje mu to przepis prawa.

 

§9
Odpowiedzialność:

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług lub brak możliwości dostępu do usług wynikające z:
a) awarii lub wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, na które nie miał wpływu;
b) błędnej rejestracji Klienta, lub innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.


 2. Administrator serwisu ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu izerskaterapia.com w przypadku bieżącej obsługi
i konserwacji serwisu, oprogramowania oraz urządzeń technicznych z nim związanych.

3. Odpowiedzialność serwisu izerskaterapia.com ograniczona jest do poniesionej przez Klienta szkody finansowej, z wyłączeniem utraconych korzyści, przy czym górna granica odpowiedzialności izerskaterapia.com ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia zapłaconego mu przez Klienta.


4. Klient i izerskaterapia.com nie ponoszą wobec siebie odpowiedzialności za niewykonanie postanowień niniejszego Regulaminu, gdy będzie to spowodowane przyczynami, których zaistnienia nie można było uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności.

 

§10

Postępowanie reklamacyjne, zwroty, rezygnacje i rozwiązywanie sporów:

1. Reklamacje dotyczące korzystania z płatnej części serwisu izerskaterapia.com można zgłaszać za pomocą sytemu wiadomości
e-mail ciągu 14 dni od dnia wykonania usługi. Reklamacje wniesione po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni.
 
2. Odwołanie konsultacji przez klienta.
a) Odwołanie zaplanowanej i opłaconej porady może nastąpić najpóźniej na 24 h przed zaplanowanym terminem. W przeciwnym wypadku pracownik serwisu pozostaje do dyspozycji Klienta w umówionym terminie, a usługę uznaje się za zrealizowaną zgodnie
z umową.

Zwrot kwoty za konsultację zostanie dokonane na rachunek bankowy Klienta w terminie do 14 dni. 


3. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego zawartej pomiędzy nimi umowy Klient i Usługodawca podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania.


4. W przypadku nie rozwiązania w drodze polubownej sporu dotyczącego umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.


5. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

 

§11

Postanowienia końcowe


1. Serwis izerskaterapia.com zastrzega sobie prawo do umieszczania w serwisie treści reklamowych w formach stosowanych
w Internecie. 


2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług, a w szczególności do składania oświadczeń woli, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa polskiego.


3.Serwis izerskaterapia.com informuje, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług może wiązać się z ryzykiem. 


4.Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie serwisu izerskaterapia.com i stanowi integralną część zawieranych za pośrednictwem tego serwisu umów.


5.Serwis izerskaterapia.com ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany takie nie mają wpływu na treść umów zawartych przed opublikowaniem zmian. 


6.Serwis izerskaterapia.com nie udostępnia informacji przekazywanych przez Klienta. Klient nie ma uprawnienia do publicznego udostępniania treści udzielonych mu porad.

7. Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych lub wynikających z umowy zawartej pomiędzy Klientem, a Serwisem jest właściwy sąd ze względu na siedzibę właściciela Serwisu izerskaterapia.com .