top of page
zima

REGULAMIN

§1

Postanowienia ogólne:
1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego izerskaterapia.com jest firma Izerska Terapia Beata Piróg z siedzibą przy
ul. Srebrnogórskiej 7/3, 50-536 Wrocław; REGON: 020172613, NIP: 886-266-94-84.


2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego izerskaterapia.com (zwanego dalej „Serwisem Internetowym” lub „Serwisem”) oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług, jak również tryb postępowania reklamacyjnego. Usługodawca za pomocą Serwisu świadczy usługi umożliwiające Pacjentom dokonywanie rezerwacji wizyt w gabinetach stacjonarnych oraz zakup konsultacji, usług terapeutycznych
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

3. Pacjentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta lub zamierza skorzystać z usług Serwisu.

4. Dopuszcza się korzystanie z wizyt przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich opiekuna lub przedstawiciela ustawowego.


5. Z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Serwisie (na przykład poprzez: złożenie zamówienia, podanie adresu email), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności,
w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania - w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług oferowanych w Serwisie.

 

6. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron www, a także posiadanie skrzynki pocztowej e-mail oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz aplikacji Zoom, ewentualnie za pomocą komunikatorów WhatsApp lub Skype.


7. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron www obsługującego technologię plików 'cookies' - w przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, może on funkcjonować niepoprawnie, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności, zalecając zainstalowanie lub odblokowanie
w oprogramowaniu możliwości stosowania technologii plików 'cookies'. 

 

§2
Definicje terminów używanych w niniejszym Regulaminie:
1. Pacjent - osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych w ramach serwisu izerskaterapia.com
2. Serwis izerskaterapia.com - witryna internetowa umieszczona w Internecie pod adresem: www.izerskaterapia.com
3. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną lub w gabinecie stacjonarnym, przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
4. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019r, poz. 2460).
Stripe, Inc. to irlandzko-amerykańska firma świadcząca usługi finansowe i oprogramowanie jako firma usługowa z podwójną siedzibą w South San Francisco w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych i Dublinie w Irlandii. 
PayPal - to system umożliwiający szybkie, bezpieczne i wygodne dokonywanie i otrzymywanie płatności online dla firm, jak też osób prywatnych posiadających rachunek bankowy, kartę kredytową lub debetową, aktualny adres e-mail i dostęp do Internetu poprzez komputer, laptop lub urządzenie mobilne. Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego). Firma PayPal Inc. jest firmą macierzystą firmy PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. Jej siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia.

Klarna- szwedzka firma fintech , która świadczy usługi finansowe online, takie jak płatności za sklepy internetowe i płatności bezpośrednie wraz z płatnościami po zakupie.

 

§3
Podstawowe warunki świadczenia usług:

W ramach serwisu izerskaterapia.com dostępne są następujące usługi:
- Wideo rozmowa,

- Rozmowa głosowa.

- Możliwość rezerwacji wizyty stacjonarnej.
 

§4

Usługi świadczone przez Serwis:

 1. Usługi psychologiczne świadczone są przez Specjalistów na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001r., nr 73, poz. 763 ze zm.).


2. Usługi zamieszczone w serwisie izerskaterapia.com są płatne, zgodnie z cennikiem zamieszczonym w serwisie oraz na poszczególnych stronach z ofertą produktów i usług. Usługi te wykonywane są na podstawie umowy z Pacjentem, zaś warunkiem zawarcia umowy jest rezerwacja i opłacenie danej usługi. Opłacenie usługi wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu.


§5

Wymagania Techniczne:

​1.Do korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu niezbędne jest posiadanie przez Pacjenta dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji, podłączonego do Internetu i korzystającego z przeglądarki internetowej.


2. Do skorzystania z usługi psychologicznej świadczonej w formie rozmowy internetowej na platformie zoom niezbędne jest posiadanie komputera lub smartfona podłączonego do internetu, słuchawek, mikrofonu, a także zainstalowany bezpłatny komunikator zoom umożliwiający bezpośrednią komunikację głosową. Program jest dostępny do bezpłatnego ściągnięcia ze strony producenta Zoom.

3. Możliwy jest kontakt również za pośrednictwem komunikatora WhatsApp lub Skype. Do skorzystania z usługi psychologicznej świadczonej w formie Wideo rozmowy WhatsApp lub Skype niezbędne jest posiadanie komputera lub smartfona ze stałym łączem, słuchawek, mikrofonu i kamery internetowej, a także oprogramowania umożliwiającego bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku. Programy są dostępne do bezpłatnego ściągnięcia ze stron producentów.


§6
Wynagrodzenie i sposób płatności:

1.Koszt usługi psychologicznej zależy od jej formy i jest określony w cenniku w ogólnodostępnej części serwisu izerskaterapia.com


2. Wynagrodzenie za usługi specjalistyczne jest uiszczane za pomocą:
a) kanałów płatności dostępnych w serwisie izerskaterapia.com - za pośrednictwem stripe, paypal, klarna;
b) przelewu bankowego (wymagane przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu na adres:
bp@izerskaterapia.com),

c) blikiem na nr telefonu 665 002 143
 

3.Pacjent zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia niezwłocznie po zamówieniu usługi lub produktu, jednak nie później niż 24 godziny po rezerwacji usługi. Brak  jej dokonania w pełnej wysokości powoduje, że serwis izerskaterapia.com nie ma obowiązku świadczenia usługi lub wysłania produktu. Ten sam skutek wywołuje dokonanie płatności po przekroczeniu maksymalnego czasu oczekiwania na płatność.


4.Dokonanie płatności następuje w momencie uznania rachunku bankowego serwisu izerskaterapia.com lub potwierdzenia wpłaty przez serwis stripe, paypal.pl, klarna. W przypadku przelewu tradycyjnego  wystarczy przesłanie bankowego potwierdzenia dokonania płatności.


5.W przypadku gdy dokonanie płatności nastąpi po anulowaniu wstępnej rezerwacji usługi Pacjent może ponownie wybrać termin zamówionej usługi u Specjalisty.

§7

Odstąpienie od umowy
1. Odstąpienie od umowy dotyczącej płatnych usług świadczonych przez serwis izerskaterapia.com może nastąpić, z zastrzeżeniem
§ 6 niniejszego regulaminu, poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie umowy najpóźniej w terminie 24 godzin przed terminem rozpoczęcia świadczenia zarezerwowanej usługi. Po upływie tego terminu specjalista pozostaje do dyspozycji Pacjenta
w zarezerwowanym dniu i o określonej godzinie, a zapłata za usługę nie podlega zwrotowi, nawet jeśli Pacjent z usługi nie skorzysta.

WYJĄTEK stanowią usługi zakupione i opłacone z KLARNĄ - wizyta (opłacona z Klarną) może być anulowana max. 14 dni przed terminem spotkania. Jeżeli Pacjent chce zmienić termin wizyty (opłaconej z Klarną), należy anulować zamówienie początkowe, znaleźć nowy termin na stronie i dokonać nowej rezerwacji online.


2. Klient odstępując od umowy ma obowiązek przesyłać odpowiednie powiadomienie drogą e-mailową na adres bp@izerskaterapia.com .


3. Specjalista może odwołać usługę, której termin został zarezerwowany przez Pacjenta. W takiej sytuacji Pacjent może wybrać inny termin realizacji usługi albo odstąpić od umowy dotyczącej tej usługi. 


4.Strony nie mogą odstąpić od umowy jeśli jej przedmiotem jest usługa świadczona w formie Wiadomości email.


§8

Ochrona danych osobowych:

1. Pacjent, który zdecyduje się na korzystanie z usług dostepnych w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę przekazanych przez siebie danych osobowych na warunkach określonych w Polityce Prywatności serwisu izerskaterapia.com.


2. Pacjent ma prawo do zmiany swoich danych osobowych. Może także w każdej chwili żądać ich usunięcia z bazy danych prowadzonej przez izerskaterapia.com
Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych Pacjenta tylko w przypadku gdy nakazuje mu to przepis prawa.

 

§9
Odpowiedzialność:

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług lub brak możliwości dostępu do usług wynikające z:
a) awarii lub wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, na które nie miał wpływu;
b) błędnej rejestracji Pacjenta, lub innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.


 2. Administrator serwisu ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu izerskaterapia.com w przypadku bieżącej obsługi
i konserwacji serwisu, oprogramowania oraz urządzeń technicznych z nim związanych.

3. Odpowiedzialność serwisu izerskaterapia.com ograniczona jest do poniesionej przez Pacjenta szkody finansowej, z wyłączeniem utraconych korzyści, przy czym górna granica odpowiedzialności izerskaterapia.com ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia zapłaconego mu przez Klienta.


4. Pacjent i Izerskaterapia.com nie ponoszą wobec siebie odpowiedzialności za niewykonanie postanowień niniejszego Regulaminu, gdy będzie to spowodowane przyczynami, których zaistnienia nie można było uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności.

 

§10

Postępowanie reklamacyjne, zwroty, rezygnacje i rozwiązywanie sporów:

1. Reklamacje dotyczące korzystania z płatnej części serwisu izerskaterapia.com można zgłaszać za pomocą sytemu wiadomości
e-mail ciągu 14 dni od dnia wykonania usługi. Reklamacje wniesione po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni.
 
2. Odwołanie konsultacji przez Pacjenta.
a) Odwołanie zaplanowanej i opłaconej porady może nastąpić najpóźniej na 24 h przed zaplanowanym terminem. W przeciwnym wypadku pracownik serwisu pozostaje do dyspozycji Pacjenta w umówionym terminie, a usługę uznaje się za zrealizowaną zgodnie
z umową.

Zwrot kwoty za konsultację zostanie dokonane na rachunek bankowy Pacjenta w terminie do 14 dni roboczych. 


3. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego zawartej pomiędzy nimi umowy Pacjent i Usługodawca podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania.


4. W przypadku nie rozwiązania w drodze polubownej sporu dotyczącego umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.


5. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

 

§11

Postanowienia końcowe


1. Serwis izerskaterapia.com zastrzega sobie prawo do umieszczania w serwisie treści reklamowych w formach stosowanych
w Internecie. 


2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług, a w szczególności do składania oświadczeń woli, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa polskiego.


3.Serwis izerskaterapia.com informuje, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług może wiązać się z ryzykiem. 


4.Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie serwisu izerskaterapia.com i stanowi integralną część zawieranych za pośrednictwem tego serwisu umów.


5.Serwis izerskaterapia.com ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany takie nie mają wpływu na treść umów zawartych przed opublikowaniem zmian. 


6.Serwis izerskaterapia.com nie udostępnia informacji przekazywanych przez Pacjenta. Pacjent nie ma uprawnienia do publicznego udostępniania treści udzielonych mu porad.

7. Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych lub wynikających z umowy zawartej pomiędzy Klientem, a Serwisem jest właściwy sąd ze względu na siedzibę właściciela Serwisu izerskaterapia.com .

bottom of page